รับสมัครงาน
สำหรับผู้พิการขอรับความช่วยเหลือ
1. ขอรับบริจาคเก้าอี้ล้อเข็น
ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิกที่นี่           

คุณสมบัติผู้ขอรับบริจาค
1. มีความพิการและจำเป็นต้องใช้เก้าอี้ล้อเข็น
2. อายุระหว่าง 5-20 (นอกเหนือจากนี้รับพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
3. ครอบครัวมีรายได้น้อย/หรือ ไม่เพียงพอที่จะสามารถซื้อเก้าอี้ล้อเข็นได้
4. ไม่เคยได้รับบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นจากที่ไหนมาก่อน (หรือจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
5. ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ และ ศาสนา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรสมุดประจำตัว/บัตร คนพิการ
2. สำเนาทะเบียนของคนพิการ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง(คนใดคนหนึ่ง)
4. ภาพถ่ายเต็มตัวที่เป็นปัจจุบัน
5. ภาพถ่ายเก้าอี้ล้อเข็นคันปัจจุบัน (ถ้ามี)
6. ภาพถ่ายบ้านหรือที่อยู่อาศัย

 
2. สมัครขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิกที่นี่           
คุณสมบัติของผู้ขอรับ
1. มีความพิการทางการเคลื่อนไหว
2. ลงทะเบียนเรียนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา รวมถึงระดับเตรียมความพร้อมในศูนย์การศึกษาพิเศษ
3. ครอบครัวมีรายได้น้อย