Recruit Urgent
Download
  คู่มือการซ่อมรถเข็นและสามล้อโยก    Size : 1,820 KB
  ทบทวนการให้บริการรถนั่งคนพิการ    Download
  mh2    Size : 0 KB
  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนทุน    Size : 46 KB
  หนังสือตอบรับการโอนเงินทุน    Size : 42 KB
  ใบยืนยันข้อมูลนักเรียนก่อนพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา    Size : 82 KB
  แบบแจ้งยืนยันการรับทุน    Size : 39 KB
  รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กพิการที่ใช้รถเข็นประจำปี 2558 เมษายน - ธันวาคม 2558    Size : 2,458 KB
  หลักการและมาตรฐานการเข้าถึง-Principle &Standard of Accessibility    Size : 3,313 KB
  แบบฟอร์มตรวจสอบการเข้าถึง-Accessibility Audit Form    Size : 521 KB
  เครื่องมือวัดระดับความชันของทางลาดอย่างง่าย-Simplied Measurer    Size : 33 KB
  การสร้างสังคมที่ไม่เป็นอุปสรรค - NHE    Size : 1,128 KB
  รายละเอียดโครงการทัศนศึกษาญี่ปุ่น    Size : 5,141 KB
  WC questionaire_Thai -Apr 2014    Size : 176 KB
  WC requisition English_rev_July    Size : 57 KB
  แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเด็กพิการ    Size : 448 KB
  แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนโครงการออกหน่วยซ่อมรถเข็นรถโยกคนพิการ    Size : 435 KB
  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา    Size : 0 KB