รับสมัครงาน
โครงการของเรา

1. โครงการวงล้อวิเศษ (จัดหาเก้าอี้ล้อเข็น)
1.1 โครงการสนับสนุนการผลิตเก้าอี้ล้อเข็น (พ.ศ. 2542-2542)
มูลนิธิคนพิการไทย หรือ TDF ก่อตั้งโรงงานผลิตเก้าอี้ล้อเข็นขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเดือนมีนาคม 2543 ภายใต้ชื่อ โรงงานไทยวีล โดยมีคนพิการเป็นผู้บริหารจัดการและผลิต WAFCAT ได้เข้าไปให้การสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมมถึงเทคนิคการผลิตต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงาน ปัจจุบันโรงงานสามารถผลิตเก้าอี้ล้อเข็นได้มากกว่า2, 000 คัน ต่อปี และยังสามารถผลิตตามคำสั่งทำได้ด้วย

 

1.2 โครงการจัดหาเก้าอี้ล้อเข็น (2542-ปัจจุบัน)
ทุกๆปี WAFCATจะดำเนินการบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นจำนวน 150-200 คันแก่เด็กพิการที่ยากจนในประเทศไทยเป็นรายบุคคล ซึ่งเก้าอี้ล้อเข็นที่นำไปบริจาคนั้นส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้ล้อเข็นที่ผลิตโดยโรงงานไทยวีล ซึ่งพบว่าเก้าอี้ล้อเข็นมีส่วนช่วยเหลือเด็กพิการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการลดภาระของผู้ปกครอง ไปโรงเรียนได้เป็นประจำมากขึ้น และเป็นพาหนะในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมได้บ่อยยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา WAFCATได้เพิ่มการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นด้วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการใช้และดูแลรักษาเก้าอี้ล้อเข็น

1.3 โครงการศูนย์ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็น และการออกหน่วยบริการซ่อมแซม (2542-ปัจจุบัน)
WAFCAT ได้เข้าไปมีส่วนช่วยจัดตั้งศูนย์ซ่อมแซมเก้าอี้ล้อเข็นในจังหวัด ตรัง ลำพูน, ทักษะให้กับช่างประจำศูนย์ สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ลพบุรี และปัตตานี ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมความรู้และ รวมทั้งอะไหล่ซ่อมแซมด้วย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา WAFCAT ได้สนับสนุนทุนแก่ศูนย์ซ่อมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสมาคมคนพิการในจังหวัดปัตตานี อุดรธานี ราชบุรี และนครราชสีมา ไปดำเนินโครงการ "ออกหน่วยบริการซ่อมแซม" แก่ผู้พิการในชุมชน

2. โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ( ESPDiC) (2546-ปัจจุบัน)
เริ่มต้นเมื่อปี 2546 WAFCAT ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพํฒนา หรือ อีดีเอฟในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อให้สามารถไปเรียนหนังสือร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ในโรงเรียนได้ เป้าหมายหลักของWAFCAT ในโครงการนี้ก็คือการมุ่งให้การสนับสนุนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการบริจาคเก้าอี้ล้อเข็น ทุนการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงรียน และกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ให้กับเด็กพิการที่อยู่ในโรงเรียน

นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบ "ค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการ" เพื่อให้เด็กนักเรียนของเราได้คิดบวกและพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อให้สามารถทำความฝันของตนเองให้เป็นความจริงในอนาคต รวมถึงได้จัดสัมมนาต่างๆครูและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนพิการด้วย